CRITICAL ROLE OF ACETYLATION IN TAU-MEDIATED NEURODEGENERATION AND COGNITIVE DEFICITS.

Li Gan, Sang-Won Min, Tara Tracy, Xu Chen, Peter Sohn, Chao Wang, Sakura Minami, Yungui Zhou, Li Yaqiao. CRITICAL ROLE OF ACETYLATION IN TAU-MEDIATED NEURODEGENERATION AND COGNITIVE DEFICITS. Alzheimer's & Dementia. 2014 Jul 1; 10(4):p146.

2014
https://researcherprofiles.org/profile/79293195

Li Gan, Sang-Won Min, Tara Tracy, Xu Chen, Peter Sohn, Chao Wang, Sakura Minami, Yungui Zhou, Li Yaqiao