A NOVEL ROLE FOR THE FTD-CAUSING PROTEIN PROGRANULIN IN APOPTOSIS SIGNALING.

Claire Clelland, J. Iker Etchegaray, Lay Kodama, Faten Sayed, Aradhana Sachdev, Yaqiao Li, David Le, Lihong Zhan, Yungui Zhou, Duc Duong, Nicholas T. Seyfried, Thomas G. Kukar, Li Xuan Tan, Aparna Lakkaraju, Bruce Conklin, Li Gan. A NOVEL ROLE FOR THE FTD-CAUSING PROTEIN PROGRANULIN IN APOPTOSIS SIGNALING. Alzheimer's & Dementia. 2019 Jul 1; 15(7):p1509.

2019
https://researcherprofiles.org/profile/79290993

Claire Clelland, J. Iker Etchegaray, Lay Kodama, Faten Sayed, Aradhana Sachdev, Yaqiao Li, David Le, Lihong Zhan, Yungui Zhou, Duc Duong, Nicholas T. Seyfried, Thomas G. Kukar, Li Xuan Tan, Aparna Lakkaraju, Bruce Conklin, Li Gan