P1-414: Regulation of amyloid-beta by cathepsin B and cystatin C.

Li Gan, Binggui Sun, Yungui Zhou, Xin Wang, Seo-hyun Cho. P1-414: Regulation of amyloid-beta by cathepsin B and cystatin C. Alzheimer's & Dementia. 2008 Jul 1; 4(4):t341.

2008
https://researcherprofiles.org/profile/79293194

Li Gan, Binggui Sun, Yungui Zhou, Xin Wang, Seo-hyun Cho